Krátky pohľad do histórie FKS

Korene FKS siahajú do roku 1985, keď fyzik, profesor Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (dnes Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK) a neskôr minister školstva Ján Pišút, inšpirovaný vznikajúcim matematickým seminárom na Slovensku, založil podobnú súťaž pre fyzikálnych nadšencov. Inak povedané, vzniklo FKS. Jeho prvý ročník prebehol v školskom roku 1985/1986. Zo začiatku seminár organizovali prevažne učitelia MFF UK, no neskôr sa iniciatívy chopili študenti.

Jan Pisut

Myslím si, že korešpondenčné semináre sú jednou z najlepších vecí na podporu motivácie študovať matematiku a fyziku.

Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.Rozhovoroch s vedcami

Tí sú organizátormi seminára aj v súčasnosti, pričom väčšinu z nich tvoria bývalí riešitelia FKS. Počas svojej vyše tridsaťročnej existencie sa z FKS stala veľká a silná komunita spájajúca podobne zmýšľajúcich ľudí s podobnými záujmami. Z riešiteľov FKS vzišlo tiež množstvo fyzikov, ktorí v súčasnosti pôsobia na domácich aj zahraničných univerzitách.

Martin Plesch

Kto stojí za tým, že sa dnes venujete fyzike?
MP: "Do veľkej miery k tomu prispeli učitelia a študenti na FMFI UK, ktorí organizovali fyzikálny seminár, učili nás matematiku a fyziku, a myslím, že to bola dosť veľká motivácia pre mňa, aby som pokračoval ďalej."

Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.rozhovore pre Rádio Regina

V decembri roku 2014 pri príležitosti 30. výročia založenia FKS prebehlo stretnutie všetkých generácií organizátorov, 30 rokov FKS, ktoré potvrdilo, že FKS sa za 30 rokov svojej existencie podarilo vybudovať pomerne silnú komunitu ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú, motivujú sa a spoločne napredujú ďalej.

Z pedagogického hľadiska bolo FKS ovplyvnené, tak ako aj iné semináre, myšlienkami a prácami Milana Hejného, matematika slovenského pôvodu, ktorý pokračoval v práci svojho otca a rozvinul niekoľko nových metód v učení matematiky, ktoré sa v súčastnosti používajú v Českej republike, Poľsku, na Slovensku a v ďalších krajinách. Ten v sedemdesiatych rokoch organizoval matematické tábory pre talentované deti, ktoré boli neskôr inšpiráciou pre samotné korešpondenčné semináre a ich sústredenia. V súčasnosti profesor Hejný pôsobí na Pedagogickej fakulte UK v Prahe. Svoje myšlienky zhrnul vo svojej prednáške na TEDxBratislava 2013. O práci Milana Hejného si môžete prečítať aj v jeho rozhovore pre Denník N.

O korešpondečných seminároch si môžete prečítať aj v článku Martina Mojžiša a Matúša Meda či v článku Petra Vanyu v Týždni.

Prečo FKS?

Vo FKS veríme, že každá šikovná študentka a každý šikovný študent by mali mať priestor ďalej rásť v tom, čo ich baví, a mali by mať možnosť spoznávať ľudí s rovnakými záujmami.

FKS vzniklo v časoch, keď počítače neboli také dostupné ako dnes a pripojenie na internet prakticky neexistovalo. Jedinou možnosťou, ako sa talentovaní študenti mohli stretnúť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi z druhého konca Slovenska, boli sústredenia. Tie organizujeme od založenia FKS nepretržite až dodnes. Síce sa za tridsať rokov doba zmenila, no cieľ sústredení zostal rovnaký. Vybudovať silnú komunitu nadšených mladých ľudí, v ktorej sa už viac necítia byť outsidermi.

JaKub Bahyl

... keď som sa vrátil domov (pozn. zo sústredenia FKS), tak som s nadšením mohol hlásať do sveta, že v tom nie som sám.

Jakub Bahyl vo svojom TEDxTalku - Ako mi číslo π zachránilo psa

Vo FKS kladieme vysoký dôraz na odbornosť všetkých našich aktivít. Zároveň sa však snažíme sprístupniť fyziku zaujímavejším spôsobom, než v škole. Vo FKS sa často vyskytujú úlohy, ktoré majú svojím charakterom blízko k tzv. Fermiho úlohám alebo Kapitzovým úlohám, či k obsahu kníh ako Guesstimation, What if? a mnohých ďalších. Často presahujeme rámec školských osnov a riešiteľov vedieme k tomu, aby nerozmýšľali spôsobom "Aký vzorec mám použiť?" Zakladateľ FKS, Ján Pišút, vo svojej eseji píše, čo znamená skutočne "rozumieť" fyzike. Termín "insightful problem solver" presne popisuje to, čo sa vo FKS snažíme z našich riešiteľov vytvoriť. Samozrejme, všetko to prebieha na úrovni zvládnuteľnej pre stredoškolského študenta.

Aj úspešnosť našich bývalých riešiteľov v štúdiu fyziky na vysokých školách potvrdzuje, že sa nám naše ciele darí napĺňať. Častokrát obsah predmetov prvých ročníkov bakalárskeho štúdia riešitelia FKS a FX ovládajú. Táto výhoda vytvára obrovský priestor aj pri štúdiu v zahraničí, vďaka čomu majú výborné predpoklady uspieť a stať sa špičkovými vedcami nielen na Slovensku.

Ak sa aj niektorí naši riešitelia nevydali cestou kariéry fyzika, vďaka FKS získali množstvo skvelých priateľov z celého Slovenska, vzácne kontakty, schopnosť analyzovať problémy, argumentovať a množstvo iných "soft-skills", ktoré využívajú v bežnom aj profesijnom živote.

Viac o tom, prečo robíme v Trojstene, to čo robíme, môžete nájsť v rozhovore s našimi organizátormi pre portál Eduworld.

Organizátori 
FKS
Organizátori z Trojstenu. Zľava Marek Šebo, Enka Bačinská a Samo Tomašec.

Kto všetko riešil alebo viedol FKS?

Medzi bývalých riešiteľov a vedúcich FKS medzi inými patria aj:

  • Martin MojžišTomáš Blažek, profesori teoretickej fyziky na FMFI UK a bývalí hlavní vedúci FKS. S výberom príkladov v prvých ročníkoch FKS pomáhal Vladimír Balek, profesor teoretickej fyziky na FMFI UK.
  • Martin Plesch, vedec, samostatný vedecký pracovník SAV, podpredseda OK Turnaja mladých fyzikov na Slovensku a súčasný Prezident medzinárodného kola súťaže (International Young Physicists' Tournament).
  • Ľubomír Konrád, učiteľ fyziky na Gymnáziu Veľká Okružná v Žiline a podpredseda slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády.
  • Daniel Nagaj, samostatný vedecký pracovník SAV, postdoktorálny výskumník vo Verstraete group na Viedenskej univerzite a výskumný pracovník na Simons Institute for Theory of Computation. Svoj doktorát získal na MIT.
  • Matúš Medo, výskumný asistent na Fribourg University v skupine Yi-Cheng Zhang.
  • Juraj Tekel, asistent a výskumný asistent na FMFI UK.
  • Peter Maták, doktorand Katedry teoretickej fyziky na FMFI UK.
  • Tomáš Bzdušek, doktorand v Strongly Correlated Electrons group vedenej Prof. Manfredom Sigristom na ETH Zürich.
  • Samuel Hapák založil VacuumLabs, v ktorom spolu s Tomášom KulichomMarcelkou Hrdou a ďalšími Trojsteňákmi menia svet webu. Stoja taktiež za úspešnou IT konferenciou Reactive.
  • Zuzana Dzuráková, absolventka teoretickej fyziky na FMFI UK, riaditeľka odboru úverového modelingu v ČSOB Banke. Viac o práci Zuzky sa môžete dozvedieť v tomto videu.

...a mnohí ďalší, o ktorých sa môžete dozvedieť viac v Sieni slávy.

000_small.JPG
30 rokov FKS, stretnutie všetkých generácií organizátorov

Kto organizuje FKS?

FKS je organizované vysokoškolskými študentmi (tzv. FKSákmi) pracujúcimi čisto na dobrovoľnej báze. Ich veľká väčšina študuje fyziku na FMFI UK a v minulosti sa FKS zúčastnili ako riešitelia. Viac sa o nich môžete dočítať na stránke organizátori.

Veľká väčšina z nás patrí medzi bývalých riešiteľov FKS a Trojstenu. Uvedomujeme si, ako nás FKS posunulo ďalej, a tak sa dnes, recipročne, snažíme odovzdať naše skúsenosti a nadobudnuté vedomosti po vzore tých, od ktorých sme sa učili my, ďalej.

Matej Badin

... Väčšina z nás sa podobných súťaží a sústredení v matematike, fyzike a informatike v minulosti zúčastňovala a teraz má pocit, že je spoločnosti niečo dlžná.

Matej Badinrozhovore pre Denník N

Spolu s ďalšími seminármi z matematiky a informatiky sme zastrešení občianskym združením Trojsten.

Kto podporuje FKS?

FKS čiastočne podporuje samotná FMFI UK, kde sídlime. Finančné prostriedky na sústredenia, prípadne vecné ceny a prostriedky na chod seminára sú však z väčšej časti z neštátnych nadácií alebo súkromných firiem a darcov občianskeho združenia Trojsten. Medzi hlavných sponzorov Trojstenu patria spoločnosti EsetPosAm.

Spolupráca FKS s ďalšími organizáciami

Fyzikálna olympiáda

Vedúci FKS vedú krúžky Fyzikálnych olympiád na rôznych bratislavských gymnáziách, štandardne na Gymnáziu Jura Hronca. Okrem toho pomáhajú s opravovaním Krajského kola Fyzikálnej olympiády v Bratislave a s organizáciou voľnočasového programu na prípravných sústredeniach Fyzikálnej olympiády. Stretnete ich aj na Celoštátnom kole súťaže. Vedúci FKS sú tiež pozývaní ako prednášatelia na prípravné sústredenie pred Medzinárodnou fyzikálnou olympiádou, kde už niekoľko rokov pomáhajú pripravovať slovenských reprezentantov. FKS má svojho zástupcu aj v Odbornej komisii Fyzikálnej olympiády.

Riešitelia Celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády sú pozývaní na Jarnú školu FX. Úspešní riešitelia krajských kôl všetkých kategórií Fyzikálnej olympiády sú pozývaní na Letnú školu FKS.

Turnaj mladých fyzikov

Riešitelia FKS sa úspešne umiestňujú v domácich aj zahraničných kolách TMF, či už ako súťažiaci FKS TMF tímu, súťažiaci tímov vlastných škôl alebo súťažiaci národných tímov.

Vedúci, bývalí vedúci a bývalí riešitelia FKS pomáhajú s odbornou aj organizačnou stránkou Prípravných a Úvodných sústredení TMF, robia porotcov na domácich kolách súťaže či robia lídrov FKS tímu, tímom na rôznych školách či národným tímom Slovenska na Rakúskom a Medzinárodnom Turnaji mladých fyzikov.

Bývalý riešiteľ a hlavný vedúci FKS, Martin Plesch, dlhoročne pôsobil ako druhý muž medzinárodného TMF (IYPT) a v súčasnosti je samotným prezidentom.

Hlavný vedúci FKS v súčasnosti spolu s ďalšími dvomi organizátormi sú členmi odbornej komisie TMF na Slovensku.

V roku 2015 FKS po prvýkrát organizovalo Letnú školu FKS a TMF.

Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov v roku 2015 a rozhovor s Martinom Pleschom, bývalým vedúcim FKS a v súčasnosti Prezidentom Medzinárodného Turnaja mladých fyzikov.

História a míľniky FKS

Náboj

naboj21.jpg
Jeden z prvých Nábojov
Náboje sú po korešpondenčnej časti a sústredeniach najstaršou ďalšou aktivitou FKS. Náboj je medzinárodná fyzikálna a matematická súťaž v rýchlostnom riešení úloh pre päťčlenné tímy stredoškolských študentov. Fyzikálny Náboj vznikol v roku 1998/1999, podobne ako ten Matematický. Samotné slovo "Náboj" je v skutočnosti skratkou z "NÁstenkový BOJ", názvu hry, ktorá sa v deväťdesiatych rokoch hrala na sústredeniach. Počas nej sa podobne súťažilo v rýchlostnom riešení fyzikálnych a matematických úloh, pričom nové úlohy sa objavovali postupne na nástenke. Dnes získavajú novú úlohu súťažiaci správnym vyriešením úlohy.

Matúš Medo si spomína, že motiváciou pre vytvorenie prvého Náboja bolo po vzore Matematického Náboja vytvorenie súťaže, ktorá by motivovala študentov, ktorí neriešili FKS alebo sa nedostali na sústredenia. Zároveň organizátori dúfali, že sa im väčšiemu počtu študentov podarí ukázať, že aj fyzika vie byť zaujímavá, a že aj fyzikálne úlohy si môžu vyžadovať kreativitu a šikovnosť riešiteľa. Dnes môžeme povedať, že sa im tento cieľ podarilo úspešne naplniť. Matúš priznáva, že už na prvom Náboji ich zarazilo, o koľko záujem prevyšoval kapacitu.

Náboje boli spočiatku organizované v posluchárňach FMFI UK, dnes sa Náboje organizujú v priestoroch Univerzitného pastoračného centra.

V súčasnosti sa Nábojov každoročne zúčastňuje približne 400 stredoškolských študentov v 80 tímoch z celého Slovenska. K Matematickému a Fyzikálnemu Náboju sa pridal aj Náboj Junior, čo je súťaž určená pre základoškolákov, ktorá sa organizuje na množstve stredných škôl a univerzít na Slovensku a v Česku.

Od roku 2015 má po vzore Matematického Náboja aj Fyzikálny Náboj medzinárodný charakter. Fyzikálny, Matematický Náboj a Náboj Junior tak dnes tvoria úspešnú značku, ktorú sa z posluchární bratislavského FMFI podarilo úspešne rozšíriť do ďalších piatich krajín strednej Európy.

Zábery z Fyzikálneho Náboja z roku 2014.

Zábery z Fyzikálneho Náboja z roku 2015.

FX

Myšlienka FX, špeciálnej kategórie určenej naozaj motivovaným študentom, ktorým nestačia ani tie najťažšie úlohy z FKS, siaha do roku 2001, kedy si Matúš MedoDaniel Nagaj povedali, že vytvoria podobnú súťaž. Tá sa neujala, keďže mala iba troch riešiteľov.

Prvý skutočný ročník súťaže FX tak prebehol až v školskom roku 2005/2006, kedy bola myšlienka súťaže vzkriesená Jakubom Závodným, v tej dobre prvákom na Oxforde. Jakub riešil ako stredoškolák všetky semináre Trojstenu, a hoci študoval matematiku a informatiku, jeho "srdcovkou" zostala fyzika. Keďže ako študent Oxfordu nemohol zasahovať do "denného chodu" seminára, rozhodol sa, že svoj "dlh" Trojstenu splatí tak, že vytvorí pre pomerne silnú generáciu FKS riešiteľov (Tomáša Bzdušeka, Beátu Hergelovú, Marcelu Hrdú, Jakuba Imrišku, Marcela Kucharíka, Maťa Kravca a Petra Perešíniho) sadu desiatich úloh, ktoré mali možnosť priebežne riešiť po celý rok až do sústredenia. Celý prvý ročník FX prebehol pod jeho réžiou. Vzorové riešenia posielal iba riešiteľom, tie sa neskôr stali základom pre vznik Zbierky FX.

Všetci riešitelia prvého ročníka sa neskôr stali PhD študentmi, s výnimkou mála všetci úspešne reprezentovali Slovensko na IPhO. Momentálne Jakub Závodný, Jakub Imriška a Tomáš Bzdušek pôsobia v Zürichu.

Následne FX zažívalo zlaté časy. Riešitelia FX za štyri roky priniesli deväť medailí z Medzinárodnej fyzikálnej olympiády. Z FX sa stala samostatná fungujúca časť semináru FKS, ktorá už prestala byť iba "zábavkou" pre zopár ľudí. Organizátori FX vedení Tomášom Bzdušekom vydali Zbierku FX obsahujúcu zadania a riešenia FX príkladov. Z FX sa stala súťaž s pomerne unikátnym charakterom. Vzorové riešenia neboli prístupné, takže jedinou možnosťou bolo naozaj iba príklad úspešne vyriešiť.

To, čo však z FX robí naozaj špecifickú súťaž, je iteratívny spôsob riešenia príkladov. Ten odlišuje FX od iných korešpondenčných seminárov na Slovensku a v zahraničí. Riešiteľ tak má možnosť skutočne napredovať svojím vlastným tempom v riešení problémov zasahujúcich až do učiva prvých ročníkov vysokej školy, no stále vyriešiteľných aj pre stredoškoláka.

V súčasnosti prebieha príprava druhého, rozšíreného vydania Zbierky FX. A naviac, FX má ambíciu stať sa v roku 2015 skutočne medzinárodnou súťažou.

UFO

Okrem seminára pre stredoškolských študentov organizujeme spolu s nadšenými FKS riešiteľmi od roku 2008 aj samostatný seminár pre základoškolákov – UFO.

Ten založila skupina FKS vedúcich okolo Tomáša Kulicha po tom, ako si povedala, že chce zlepšiť priestor základoškolských súťaží vo fyzike. Po dlhšej diskusii o názve vyhralo UFO, medzi horúcimi kandidátmi bol aj FKSáčik. Povôdné logo magnet/pravítko/blesk pochádza z dielne Janky Klaudíniovej. Do organizovania semináru UFO boli začlenení aj nadšení stredoškolskí riešitelia FKS, odvtedy sú súčasťou organizačného tímu UFO dodnes.

Ich hlavným cieľom bolo učiť deti nebáť sa rozmýšľať. Prvým hlavným vedúcim bol Tomáš Bzdušek. Prvé sústredenie sa konalo v septembri 2008 v Dobrej Vode, napriek finančným problém. Tie pomohla vyriešiť Fyzikálna olympiáda, ktorá v danom roku po prvý raz organizovala sústredenie pre víťazov Krajských kôl kategórie E na základných školách.

Cieľ je rovnaký ako pri FKS – poskytnúť nadaným základoškolákom možnosť ďalej napredovať a rásť. V Trojstene organizujeme ešte jeden seminár pre základoškolákov – Prask, ktorý je určený mladým programátorom.

Akadémia Trojstenu

Akadémia Trojstenu je jednodňová akcia každoročne organizovaná Trojstenom v decembri, kde univerzitní profesori a významní slovenskí vedci prednášajú populárne prednášky na témy ako kvantová mechanika, kvantová informácia, teória tuhých látok a podobne.

Príkladom je aj Daniel Nagaj, vedec a bývalý vedúci FKS. Na Akadémii Trojstenu vystúpil v roku 2014.

Klub Trojstenu

Klub Trojstenu je jednodňová akcia sprevádzajúca Akadémiu Trojstenu, Matematický a Fyzikálny Náboj, organizovaná vedúcimi korešpondenčných seminárov. Klub sa skladá zo zážitkového programu, typicky mestských hier a populárnych prednášok v podaní vedúcich korešpondenčných seminárov.

Letné školy

V roku 2013 na letnom sústredení FKS v Starém Městě pod Sněžníkem dostal vtedajší hlavný vedúci FKS, Samo Hapák, nápad v rámci vylepšovania FKS založiť Letnú školu. Mesiac na to sa uskutočnil nultý ročník Letnej školy, ktorý trval dva týždne. Akcie sa zúčastnilo približne 20 študentov, často z Bratislavy a okolia. Organizácie sa zhostili traja vedúci FKS (Lukáš Konečný, Tina Batmedijnová a Márius Kádek). Letná škola pokračovala aj v roku 2014 v o niečom väčšom duchu.

Dramatický nárast počtu účastníkov nastal v roku 2015, kedy sa z Letnej školy stala Letná škola FKS a TMF, ktorej sa zúčastnilo 70 študentov z celého Slovenska a 30 lektorov, ktorí dokopy odprednášali v priebehu dvoch týždňov 46 prednášok. Medzi účastníkmi Letnej školy už neboli iba riešitelia FKS, ale aj riešitelia ďalších fyzikálnych súťaží, a to Fyzikálnej olympiády a Turnaja mladých fyzikov. Z Letnej školy sa tak stalo miesto, ktoré pomáha utužovať mladú fyzikálnu komunitu na Slovensku.

Cieľom Letnej školy je podporiť odborný rast študentov, od úplných nováčikov až po tých najskúsenejších, vrátane rozvoja praktických a "soft-skills" zručností. Nemenej významnou je takisto príprava a prenos skúseností medzi riešiteľmi TMF a FO.

000_small.JPG
Letná škola FKS a TMF 2015

Jarná škola FX

V školskom roku 2013/2014 vznikla z iniciatívy Peťa Vanyu Jarná škola FX, týždňové intenzívne sústredenie určené pre tých naozaj motivovaných študentov.

Na rozdiel od iných FKS sústredení, Jarná škola je fyzikálne náročnejšia, keďže prednášky tvoria hlavnú náplň programu. Dôraz sa kladie na rozvoj nezávislých mentálnych zručností v riešení úloh, ktoré vyžaduje aj univerzitný výskum. Účastníci Jarnej školy sú často úspešní reprezentanti na medzinárodných súťažiach.

Letné stáže na SAV pre víťazov FX

Od roku 2016 FKS poskytuje, vďaka iniciatíve Peťa Vanyu a Daniela Nagaja, možnosť stráviť niekoľko týždňov v lete na SAV pod vedením špičkových slovenských vedcov. V roku 2016 sme takto umiestnili na SAV štyroch najlepších riešiteľov FX.

Čas poslednej úpravy: 30. september 2022 21:24