Zadanie

Hmotný bod hmotnosti \(M=1000m\) si to vo voľnom priestore hasí rýchlosťou \(u\) kolmo smerom na nekonečne ťažkú stenu. Vo vzdialenosti \(L\) od steny mu však stojí v ceste zatiaľ nehybný hmotný bod hmotnosti \(m\). Koľkokrát sa hmotné body zrazia predtým, než sa prvý začne od steny vzďaľovať? Ako najbližšie k stene sa dostane? Všetky zrážky sú pružné.

Úloha síce je riešiteľná analyticky, avšak matematická stránka takéhoto postupu je náročná. Odporúčame preto použiť výpočtovú techniku.

Ako je v zadaní povedané, body sa budú pružne zrážať. To znamená, že okrem hybnosti sa každou zrážkou nezmení ani ich energia. Označme \(u_n\) rýchlosť hmotného bodu s hmotnosťou \(M\) po \(n\)-tej zrážke, pričom \(u_0=u\). Analogicky definujeme aj \(v_n\), pričom \(v_0=0\). Zákon zachovania mechanickej energie môžeme zapísať ako \[ \frac{1}{2}Mu_n^2+\frac{1}{2}mv_n^2=\frac{1}{2}Mu_{n+1}^2+\frac{1}{2}mv_{n+1}^2 \]

Aby sme užitočne sformulovali zákon zachovania hybnosti počas zrážky, musíme si ujasniť niektoré smery rýchlostí (znamienka pri jednotlivých členoch). Pred \(n+1\)-ou zrážkou sa k stene rýchlosťou \(u_n\) blíži ťažší z hmotných bodov, pričom naproti mu ide ľahší rýchlosťou \(v_n\), ktorou sa po \(n\)-tej zrážke a pred odrazom od steny hýbal smerom k stene 1. Teda \[ Mu_n-mv_n=Mu_{n+1}+mv_{n+1} \]

Skúsenosť hovorí, že je užitočné poriadne si oba vzťahy upraviť2 na tvar \[ M(u_n-u_{n+1})(u_n+u_{n+1})=m(v_{n+1}+v_n)(v_{n+1}-v_n) \] \[ M(u_n-u_{n+1})=m(v_n+v_{n+1}) \] Táto sústava rovníc má dve riešenia. Jedno z nich je ale triviálny proces “nič sa nestane”3. Ak s ním nerátame, je ekvivalentnou úpravou predeliť prvú rovnicu druhou.

Dostaneme sústavu už len lineárnych rovníc \[ u_n+u_{n+1}=v_{n+1}-v_n \] \[ M(u_n-u_{n+1})=m(v_n+v_{n+1}) \]

Tá sa dá ľahko vyriešiť štandardnými metódami. Výsledkom sú nasledujúce vzťahy: \[ u_{n+1}=\frac{M-m}{M+m}u_n-\frac{2m}{M+m}v_n \] \[ v_{n+1}=\frac{M-m}{M+m}v_n+\frac{2M}{M+m}u_n \]

Pre potreby ďalšieho počítania je vhodné predeliť obe rovnice \(u\) (t.j. vyjadrovať ďalej rýchlosti v jednotkách \(u\)), a dosadiť za \(M\) hodnotu zo zadania. Vzťahy nadobudnú podobu: \[ \frac{u_{n+1}}{u}=\frac{999}{1001}\frac{u_n}{u}-\frac{2}{1001}\frac{v_n}{u} \] \[ \frac{v_{n+1}}{u}=\frac{999}{1001}\frac{v_n}{u}+\frac{2000}{1001}\frac{u_n}{u} \] Pričom počiatočné podmienky sú po novom \(\frac{u_0}{u}=1\) a \(\frac{v_0}{u}=0\).

Ešte treba podoknúť, že nás zaujíma také \(n\), že \(u_n\) bude záporné (vtedy sa ťažší hmotný bod začne od steny vzdaľovať). Už sme plne vyzbrojený zapnúť tabuľkový kalkulátor a v priebehu pár minúť zodpovedať prvú otázku zo zadania. Na zodpovedanie druhej nám však treba sledovať aj nejakú polohu zrážok. Označme teda \(L_n\) vzdialenosť bodov od steny počas \(n+1\)-ej zrážky4. Označme pracovne čas od \(n-1\)-ej do \(n\)-tej zrážky \(t_n\). Ak sa zamyslíme nad tým, ako sa budú hýbať body medzi zrážkami, mali by sme pomerne rýchlo dospieť k týmto vzťahom5: \[ L_n=L_{n-1}-u_nt_n \] \[ v_nt_n=L_n+L_{n-1} \] Z nich vieme vyjadriť: \[ L_n=\frac{v_n-u_n}{v_n+u_n}L_{n-1} \] Pre potreby numerického riešenia je zase potrebným prerobenie do bezrozmerných veličín (\(\frac{L_0}{L}=1\)): \[ \frac{L_n}{L}=\frac{\frac{v_n}{u}-\frac{u_n}{u}}{\frac{v_n}{u}+\frac{u_n}{u}}\frac{L_{n-1}}{L} \]

Už stačí len pošrotiť uvedené vzťahy v tabuľkovom kalkulátore6 (i keď presnosť výpočtov bola väčšia, uvádzame hodnoty s presnosťou len na 3 desatinné miesta).

\(n\) \(u_n[u]\) \(v_n[u]\) \(L_n[L]\)
\(\num{0}\) \(\num{1}\) \(\num{0}\) \(\num{1}\)
\(\num{1}\) \(\num{0.998}\) \(\num{1.998}\) \(\num{0.334}\)
\(\num{2}\) \(\num{0.992}\) \(\num{3.988}\) \(\num{0.201}\)
\(\num{3}\) \(\num{0.982}\) \(\num{5.962}\) \(\num{0.144}\)
\(\num{4}\) \(\num{0.968}\) \(\num{7.912}\) \(\num{0.113}\)
\(\num{5}\) \(\num{0.950}\) \(\num{9.831}\) \(\num{0.093}\)
\(\num{6}\) \(\num{0.929}\) \(\num{11.710}\) \(\num{0.079}\)
\(\num{7}\) \(\num{0.904}\) \(\num{13.543}\) \(\num{0.069}\)
\(\num{8}\) \(\num{0.875}\) \(\num{15.321}\) \(\num{0.062}\)
\(\num{9}\) \(\num{0.842}\) \(\num{17.039}\) \(\num{0.056}\)
\(\num{10}\) \(\num{0.807}\) \(\num{18.688}\) \(\num{0.051}\)
\(\num{11}\) \(\num{0.768}\) \(\num{20.262}\) \(\num{0.048}\)
\(\num{12}\) \(\num{0.726}\) \(\num{21.756}\) \(\num{0.044}\)
\(\num{13}\) \(\num{0.681}\) \(\num{23.162}\) \(\num{0.042}\)
\(\num{14}\) \(\num{0.633}\) \(\num{24.476}\) \(\num{0.040}\)
\(\num{15}\) \(\num{0.583}\) \(\num{25.692}\) \(\num{0.038}\)
\(\num{16}\) \(\num{0.531}\) \(\num{26.806}\) \(\num{0.037}\)
\(\num{17}\) \(\num{0.476}\) \(\num{27.812}\) \(\num{0.035}\)
\(\num{18}\) \(\num{0.419}\) \(\num{28.708}\) \(\num{0.034}\)
\(\num{19}\) \(\num{0.361}\) \(\num{29.488}\) \(\num{0.034}\)
\(\num{20}\) \(\num{0.302}\) \(\num{30.151}\) \(\num{0.033}\)
\(\num{21}\) \(\num{0.241}\) \(\num{30.693}\) \(\num{0.032}\)
\(\num{22}\) \(\num{0.179}\) \(\num{31.113}\) \(\num{0.032}\)
\(\num{23}\) \(\num{0.116}\) \(\num{31.408}\) \(\num{0.032}\)
\(\num{24}\) \(\num{0.053}\) \(\num{31.578}\) \(\num{0.032}\)
\(\num{25}\) \(\num{-0.010}\) \(\num{31.621}\) \(\num{0.032}\)

Vidíme, že pre hodnoty zo zadania sú odpovede na otázky zo zadania \(25\) a približne \(0.032L\).


  1. Za spomenutie stojí, že aj keď sa hybnosť zachováva medzi počas zrážky, nezachováva sa celkovo, a to kvôli odrazom ľahšieho bodu od steny.

  2. Použijúc \(a^2-b^2=(a+b)(a-b)\).

  3. Triviálne totiž spĺňa ako ZZH, tak aj ZZE.

  4. Zdá sa to síce neprirodzené, ale umožňuje nám to mať \(L_0=L\). Je to teda vzdialenosť, v ktorej sa zrazia body keď majú rýchlosti \(u_n\), \(v_n\)

  5. Ak sa vám nepozdávajú, skúste naformulovať ich tvrdenia slovne. Vie to veci ujasniť.

  6. Na motiváciu do budúcna upriamime pozornosť na krásnu kosínusovú, respektíve sínusovú závislosť \(u_n\), respektíve \(v_n\)

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.