Počet bodov:
Popis:  9b

Stavová rovnica popisuje plyny neinteragujúcich častíc. Ako ale iste viete, skutočné častice predsa len medzi sebou interagujú. Slabo neideálne plyny však možno kvalitatívne popísať rovnicou: \[(p+n^2\frac{a}{V^2})(V-nb)=nRT\] kde \(a\) a \(b\) sú konštanty, ktoré postupne popisujú dodatočný tlak v plyne spôsobený medzičasticovými interakciami a konečný objem, ktorý častice zaberajú. Určite ste sa už stretli aj s tým, že vzduch môže byť podchladený1 a skondenzuje na kvapalinu až pri kontakte s kondenzačným jadrom alebo naopak, že kvapalina môže byť prehriata2. Na základe uvedenej rovnice vysvetlite, kedy také situácie môžu nastať a numericky nájdite tieto oblasti metastability v okolí rozhrania plyn-kvapalina. Presnejšie nájdite hodnoty stavovových veličín \(p\), \(V\) a \(T\) pripušťajúcich metastabilitu a zakreslite ich do \(p\)\(V\) diagramu.


  1. môže existovať pri nižšej teplote ako je teplota varu kvapaliny↩︎

  2. môže mať vyššiu teplotu ako je teplota varu↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.