Počet bodov:
Popis:  9b

Mary zaujímalo, ako by sa dala odhadnúť väzbová energia vody a kuchynskej soli. Za týmto účelom si zobrala svoje obľúbené Matematicko-fyzikálne tabuľky a pomocou nich sa pokúsila odhadnúť túto energiu ako množstvo energie, ktoré musíme dodať spomínaným látkam, ak ich zohrejeme postupne z tuhej fázy a absolútnej nuly až po moment, keď dosiahneme plynnú fázu. Hodnoty, ktoré v tabuľke nenašla vyhľadala na internete a zistila, že merná tepelná kapacita tuhého NaCl je \(\SI{0.99}{joule\per\gram\per\kelvin}\), kvapalného \(\SI{1.22}{joule\per\gram\per\kelvin}\). Skupenské teplo topenia NaCl je \(\SI{482}{\kilo\joule\per \kilo\gram}\) a vyparovania \(\SI{272.6}{\kilo\joule\per\mole}\). Odhadnite tieto väzbové energie. Výsledky uveďte v \(\si{\electronvolt}\) na jednu molekulu!

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.