Zadanie

Patrika už omrzelo to, ako mu účastníci stále chodia na prednášku o kladkách a akosi to stále nevedia. Napadlo mu, že by to mohlo byť tým, že sa vždy predpokladá, že kladka je nehmotná. Hneď mu v hlave skrsol diabolský nápad zadať do FKS úlohu o hmotnej kladke. A keďže vie, ako chutí najlepšia pomsta účastníkom, namixoval do tejto úlohy ešte aj malé kmity.

Patrik si teda zobral pevnú kladku s hmotnosťou \(m\) a polomerom \(r\). Prevesil cez ňu lano tak, že na jednej strane naň zavesil krabicu s hmotnosťou \(M\). Na druhú stranu lana pripevnil pružinu s tuhosťou \(k\) a nulovou pokojovou dĺžkou. Túto pružinku ďalej pripevnil k zemi. Celá situácia potom vyzerala tak ako na obrázku.

Napokon Patrik jemne šťuchol do krabice a celá sústava začala kmitať. Vypočítajte periódu malých kmitov tejto sústavy. Porovnajte tento výsledok s periódou malých kmitov v situácii, keby mala kladka nulovú hmotnosť.

Hmotná kladka s pružinou

Malé kmity budeme riešiť ako obvykle – napíšeme si rovnicu pre momenty síl a pokúsime sa z nej dostať rovnicu harmonického oscilátora. Najprv si však budeme musieť ujasniť niekoľko vecí, ktoré v tomto riešení využijeme.

  • Ak z kružnice s polomerom \(r\) vysekneme oblúk so stredovým uhlom \(\phi\), dĺžka tohto oblúka je \(r \phi\).
  • Ak vektor sily \(\vec{F}\) pôsobí v ľubovoľnom bode \(P\) na danej priamke, tak veľkosť momentu tejto sily voči nejakému bodu \(O\) bude \(M = r_0 F\), kde \(r_0\) je vzdialenosť priamky od bodu \(O\) (viď Obrázok 1). Dá sa na to prísť ľahko. Označme \(\vec{r}\) vektor od bodu \(O\) k bodu \(P\), potom veľkosť momentu sily vieme vyrátať pomocou sínusu uhla medzi vektormi \(\vec{r}\) a \(\vec{F}\) ako \(M = |\vec{r} \times \vec{F}| = r F \sin\theta = r_0 F\), kde sme využili jednoduchú trigonometriu v pravouhlom trojuholníku.
  • Pre rotačný pohyb platí rovnica pre moment sily \(\tau = J \epsilon\)1, kde \(\tau\) je moment sily a \(J\) je moment zotrvačnosti (analogicky k \(F = m a\)).
  • Ak by kladka v zadaní bola nehmotná v beztiažovom stave a miesto pružiny by bol Patrik, ktorý by lano potiahol silou \(F\), tak závažie hmotnosti \(M\) na opačnej strane sa začne pohybovať so zrýchlením \(a = \frac{F}{M}\), pričom naň pôsobí moment sily \(\tau = r F\), kde \(r\) je polomer kladky. Zároveň sa kladka roztáča s uhlovým zrýchlením \(\epsilon = \frac{a}{r}\). Ak toto všetko dosadíme do \(\tau = J \epsilon\), zistíme, že moment zotrvačnosti závažia voči osi otáčania kladky je \(J = M r^2\), kde ešte raz pripomíname, že \(r\) je polomer kladky.
Moment sily vektora \vec{F}.
Obrázok 1: Moment sily vektora \(\vec{F}\).

Po prečítaní vyššie spomenutých bodov môžeme napísať rovnicu pre momenty síl. Do protismeru hodinových ručičiek roztáča kladku gravitačná sila pôsobiaca na závažie momentom veľkosti \(M g r\). V rovnovážnej polohe roztáča pružina kladku v smere hodinových ručičiek rovnako veľkým momentom sily. Zadefinujme si, že ak vychýlime kladku v smere hodinových ručičiek, výchylku považujeme za kladnú. Ak teda Patrik vychýli kladku v kladnom smere o uhol \(\phi\), pružina sa skráti o \(r \phi\), čím sa jej sila zmenší o \(k r \phi\), a teda jej moment sa zmenší o \(k r^2 \phi\). Naopak, záporné vychýlenie \(\phi\) zväčší moment sily od pružiny o \(k r^2 \phi\). Uvedomíme si, že moment sily od závažia je konštantný, pretože nezávisí od vychýlenia kladky. Preto pri výchylke \(\phi\) pôsobí na kladku moment sily \(- k r^2 \phi\), kde sme mínuskom zahrnuli do vzťahu predchádzajúcu úvahu o kladnom a zápornom \(\phi\). Posledným krokom pred napísaním rovnice je, že uhlové zrýchlenie je druhou časovou deriváciou uhlovej výchylky a budeme teda používať označenie \(\epsilon = \ddot{\phi}\) a celkový moment zotrvačnosti našej sústavy je \(J = J_0 + M r^2\), kde \(J_0\) je moment zotrvačnosti kladky. Vychádzame z už známej rovnice \[ \begin{aligned} J \epsilon &= \tau, \\ J \ddot{\phi} &= - k r^2 \phi, \\ \ddot{\phi} &= - \frac{k r^2}{J} \phi. \end{aligned} \]

Toto je rovnica harmonického oscilátora kmitajúceho s uhlovou frekvenciou \[ \omega = \sqrt{\frac{k r^2}{J}}. \]

Kladka je plný valec, ktorý má moment zotrvačnosti \(J_0 = \frac{1}{2} m r^2\), čo po dosadení do vyjadrenia uhlovej frekvencie a úprave dáva \[ \omega = \sqrt{\frac{k}{\frac{m}{2} + M}}. \]

Perióda malých kmitov je potom \[ T = \frac{2 \pi}{\omega} = \frac{2 \pi}{\sqrt{\frac{k}{\frac{m}{2} + M}}}. \]

Porovnať tento výsledok s prípadom nehmotnej kladky je najlepšie na uhlovej frekvencii. V prípade \(m = 0\) by bola \[ \omega = \frac{k}{M}, \] čo je uhlová frekvencia pružinky so závažím \(M\), čo je vlastne to isté ako táto úloha s nehmotnou kladkou.

Poznámka o malých kmitoch

Pozorný čitateľ by mohol namietať, že v zadaní nebolo nutné uvažovať malé kmity. Naozaj, pri riešení sme nikde nepoužili Taylorov rozvoj pre malé výchylky \(\phi\). Avšak už samotná rovnica pružiny \(F = - k x\) je Taylorovým rozvojom, pretože žiadna skutočná pružina nie je lineárna a uvedená rovnica teda platí len pre malé výchylky \(x\).


  1. Abeceda má málo písmen, a keďže \(M\) je už hmotnosť, moment sily sme označili \(\tau\).↩︎

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.