Zadanie

Andrej sa v poslednej dobe veľmi radoval zo svojho štipendia na matfyze. Rozhodol sa, že si zaň zadováži kyvadlo. A nie len tak hocijaké, kyvadlo pozostávajúce zo zlatej gule o hmotnosti \(M=\SI{20}{\gram}\) zavesenej na nehmotnom lanku dĺžky \(l=\SI{2}{\metre}\). Potom chcel takéto luxusné kyvadlo nejako rozpohybovať. Vystrelil doň teda olovený náboj s hmotnosťou \(m=\SI{5}{\gram}\). Po zásahu sa náboj pohyboval ďalej spolu s kyvadlom, ale na Andrejovo prekvapenie sa náboj po náraze celý roztopil. Akou rýchlosťou musel vystreliť náboj do kyvadla, aby sa mohol náboj celý roztopiť? Do akej výšky sa v takomto prípade vychýlilo kyvadlo?

Predpokladajte, že zlatá guľa je dokonale tepelne vodivá a pôvodne mala teplotu \(t_2=\SI{20}{\celsius}\) a náboj mal tesne pred nárazom teplotu \(t_1=\SI{100}{\celsius}\). Deformáciu oboch telies a výmenu tepla s okolím môžete zanedbať. Potrebné veličiny pre zlato a olovo vyhľadajte.

Máme veľmi presne popísanú situáciu tesne predtým, ako náboj narazí do kyvadla. Chceli by sme zistiť, ako bude situácia vyzerať po zrážke. Najprv sa skúsme zamyslieť, čo musí platiť. Samozrejme, musí platiť zákon zachovania hybnosti1 a zákon zachovania energie2.

Hybnosť

Hybnosť je kúsok jednoduchšia. Pred zrážkou je v pohybe iba náboj, teda hybnosť celej sústavy je \(p = mv_n\), \(v_n\) sme označili rýchlosť náboja. Po náraze bola v pohybe zlatá guľa spolu s roztopeným nábojom. Teda ide o nepružnú zrážku. Zo zákona zachovania hybnosti teda dostávame \(p = mv_n = (m + M)v_k\), \(v_k\) sme označili rýchlosť kyvadla bezprostredne po zrážke.

Energia

Počas nárazu náboja do gule dochádza k premene foriem energie. Pred zrážkou má sústava len kinetickú energiu náboja \(E = \frac{mv_n^2}{2}\). Nulovú hladinu potenciálnej energie sme zvolili tak, aby potenciálna energia náboja aj gule bola nulová v momente zrážky. Po zrážke sa hýbe kyvadlo spolu s roztopeným nábojom, a teda kinetická energia sústavy je \(\frac{(m+M)v_k^2}{2}\). Potenciálna energia je síce tesne po zrážke nezmenená, ale náboj, a spolu s ním aj zlatá guľa, sa zohriali na \(t_t\) – teplotu topenia sa olova3. Tomu zodpovedá zmena tepelná energia o \(c_om(t_t-t_1) + c_zM(t_t-t_2)\), kde \(c_o\), \(c_z\) je merná tepelná kapacita olova, resp. zlata. Ďalšia tepelná energia zodpovedá roztopeniu náboja, a to \(ml_o\), kde \(l_o\) merné skupenské teplo topenia olova. V súčte je energia sústavy po zrážke a roztopení \(E=\frac{(m+M)v_k^2}{2} + c_om(t_t-t_1) + c_zM(t_t-t_2) + ml_o\).

Výpočet

Dostávame sústavu rovníc:

\[ \begin{aligned} mv_n&=(m + M)v_k\\ \frac{mv_n^2}{2} &=\frac{(m+M)v_k^2}{2} + c_om(t_t-t_1) + c_zM(t_t-t_2) + ml_o. \end{aligned} \]

Jediné neznáme sú \(v_n\) a \(v_k\). Vyriešime teda dve rovnice o dvoch neznámych. Z prvej vyplýva

\[ v_k = \frac{mv_n}{m+M} \]

Dosadíme do druhej, dostávame:

\[ \begin{aligned} \frac{mv_n^2}{2} &= \frac{(m+M)(\frac{mv_n}{m+M})^2}{2} + c_om(t_t-t_1) + c_zM(t_t-t_2) + ml_o\\ mv_n^2 - \frac{m^2}{m+M}v_n^2 &= 2c_om(t_t-t_1) + 2c_zM(t_t-t_2) + 2ml_o\\ v_n^2(m - \frac{m^2}{m+M}) &= 2c_om(t_t-t_1) + 2c_zM(t_t-t_2) + 2ml_o\\ v_n^2 &= \frac{2c_om(t_t-t_1) + 2c_zM(t_t-t_2) + 2ml_o}{(m - \frac{m^2}{m+M})}\\ v_n &= \sqrt{\frac{2c_om(t_t-t_1) + 2c_zM(t_t-t_2) + 2ml_o}{(m - \frac{m^2}{m+M})}}. \end{aligned} \]

Potom rýchlosť kyvadla bude:

\[ v_k = \frac{mv_n}{m+M} \]

Dosadenie

Nájdeme hodnoty, ktoré neboli v zadaní: \(t_t = \SI{327}{\celsius}\), \(c_o = \SI{129}{\joule\per\kilogram\per\celsius}\), \(l_o = \SI{22900}{\joule\per\kilogram}\), \(c_z = \SI{129}{\joule\per\kilogram\per\celsius}\)

dosadíme: \[ \begin{aligned} v_n &\doteq \SI{726}{\metre\per\second} \end{aligned} \]

Rýchlosť kyvadla potom bude:

\[ v_k = \frac{mv_n}{m+M} \doteq \SI{145}{\metre\per\second} \]

Do akej výšky sa vychýli kyvadlo?

Teraz budeme sledovať situáciu po zrážke a roztopení náboja. Odpor prostredia nebudeme uvažovať, teda mechanická energia kyvadla sa bude stále zachovávať. V každom momente bude mať kyvadlo kinetickú energiu \(\frac{(m+M)v^2}{2}\) a potenciálnu energiu \((m+M)g\Delta h\) voči svojej pôvodnej polohe.

Výška \(\Delta h\) bude najvyššia v čase, keď rýchlosť (a teda aj kinetická energia) bude nulová. Do rovnosti dáme energiu sústavy po zrážke, a v momente, v ktorom je výška najväčšia.

\[ \begin{aligned} \frac{(m+M)v_k^2}{2} &= (m+M)g\Delta h\\ \Delta h &= \frac{(m+M)v_k^2}{2(m+M)g}\\ \Delta h &\doteq \SI{1073}{\metre} \end{aligned} \]

Lanko má však dĺžku iba \(\SI{2}{\metre}\), takže kyvadlo vystúpa až do maximálnej výšky a to \(\SI{4}{\metre}\).


  1. https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_zachovania_hybnosti

  2. https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_zachovania_energie

  3. Je mieste skontrolovať, či je teplota topenia sa zlata vyšia ako teplota topenia sa olova, a teda, či situácia popísaná v zadaní je fyzikálna

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.