Zadanie

Vladko má rád kvety a ešte radšej kvetináče. Má ich doma celú zbierku. Minule išiel do záhradkárskych potrieb a rozšíril si ju o dva vzácne kusy. Jeden kvetináč mal tvar zrezaného kužeľa a druhý bol valcový. Vladko len tak z nudy do oboch nalial vodu a sledoval, ako z nich tečie cez spodnú dierku von. Všimol si pri tom, že voda nevytiekla z oboch kvetináčov rovnako rýchlo. Vedeli by ste Vladkovi vysvetliť, prečo je to tak? Ba čo viac, dokážete to pomocou výpočtového programu spočítať pre nejaké (ľubovoľné) konkrétne rozmery kvetináča?

Pri riešení tejto úlohy budeme vychádzať z Bernoulliho rovnice v tvare \[\frac{P}{\rho} + \frac{1}{2}v^{2}+gh = \text{konštanta.}\]

Môžeme uvažovať, že rozdiel atmosférických tlakov je zanedbateľný a vyjadríme si \(v_{1}\) z rovnice kontinuity, \[vS = \text{konštanta.}\]

Toto dosadíme naspäť do Bernoulliho rovnice a vyjadríme z nej \(v_{2}\) \[gh=\frac{1}{2}v_{2}^{2}\left(1-\frac{S_{2}^{2}}{S_{1}^{2}}\right)\text{,}\] \[v_{2} = \sqrt{ \frac{2gh}{1 - \frac{r_{2}^{4}}{r_{1}^{4}}} }\text{.}\]

Polomer kvetináča je oveľa väčší než polomer dierky, takže zložku obsahujúcu \(v_{1}\) zanedbáme a dostávame \(v_{2}=\sqrt{2gh}\). Zo vzťahu pre \(v_{2}\) už vieme zbadať, že voda bude z kužeľa vytekať priemerne väčšou rýchlosťou ako z valca, keďže zrezaný kužeľ má viac objemu v hornej polovici, no stále ešte nevieme, za aký čas budú prázdne. Potrebný čas zrátame pomocou nejakého výpočtového programu.

Venujme sa najprv valcu. Zapíšme rozmery kvetináča, teda polomer/priemer kvetináča, výšku vodnej hladiny a polomer dierky, ktorou voda vyteká. Stanovme si nejaké \(\mathrm{d}t\), ktorým označíme krátky časový úsek. Vytvorme cyklus, pomocou ktorého zistíme výšku v čase \(t+\mathrm{d}t\). Z \(h(t)\) poznáme \(v(t)=\sqrt{2gh(t)}\), z ktorého vyrátame \(\mathrm{d}V\), označujúce objem, ktorý vytečie z nádoby od \(t\) po \(t+\mathrm{d}t\). Získavame \(\mathrm{d}V(t)=v(t)S_{d}\mathrm{d}t\), kde \(S_{d}\) je plocha dierky. Z vytečeného objemu následne zrátame výšku hladiny v \(t+\mathrm{d}t\) \[h(t+\mathrm{d}t)=h(t)-\frac{\mathrm{d}V(t)}{S_{p}}\text{.}\]

Riešime analogicky pre zrezaný kužeľ až po \(\mathrm{d}V(t)\). Pokles bude rozdielny, keďže s výškou hladiny sa mení aj jej polomer. Vypočítame ho z podobnosti trojuholníkov. Označme si \(x\) výšku nezrezanej časti kužeľa, potom platí \[\frac{r(t)}{h(t)+x}=\frac{r_{p}}{x}=\frac{r(0)}{h(0)+x}\text{.}\]

Vyjadríme \(x\): \[x=\frac{r_{p}h(0)}{r(0)-r_{p}}\text{.}\]

A následne \(r(t)\): \[r(t)=\frac{h(t)}{h(0)}(r(0)-r_{p})+r_{p}\text{.}\]

Z \(r(t)\) vypočítame \(S(t)\), ktoré dosadíme do \[h(t+\mathrm{d}t)=h(t)-\frac{\mathrm{d}V(t)}{S(t)}\text{.}\]

Už len zadáme vzorce do tabuľkového procesora a potiahneme tabuľky dole, až dostaneme \(h(t) \leq 0\) alebo napríklad v Pythone do while (h > 0) funkcie, ktorá zráta, kedy všetka voda vytečie. Úlohu sme teda vyriešili a môžeme vytvoriť grafy z vypočítaných údajov.

Porovnanie hladín dvoch kvetináčov
Porovnanie hladín dvoch kvetináčov

Modrou je na grafe označený valcový kvetináč (\(r_{p} = \SI{0.1}{\metre}\), \(r_{d} = \SI{0.005}{\metre}\), \(h(0) = \SI{0.2}{\metre}\), \(\mathrm{d}t = \SI{1}{\second}\)), ktorý vytečie približne za 78 sekúnd a oranžovou kvetináč v tvare zrezaného kužeľa (\(r(0) = \SI{0.15}{\metre}\), \(r_{p} = \SI{0.05}{\metre}\), \(r_{d} = \SI{0.005}{\metre}\), \(h(0) = \SI{0.2}{\metre}\), \(\mathrm{d}t = \SI{1}{\second}\)), ktorý vytečie za 63 sekúnd. Vidíme, že aj keď je v kužeľovom kvetináči dlhodobejšie hladina vyššie, tak hladina vody vo valci klesá časom pomalšie a hladina vody v zrezanom kužeľi rýchlejšie, až v 57. sekunde bude vyššia hladina pre zmenu vo valci.

Programy v Exceli a v Pythone sa nachádzajú tu.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.